Registration

กรอกชื่อที่ใช้ในการ Login
- จำนวนตัวอักษรตั้งแต่ 6-16 ตัวอักษร
- ต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก,ตัวเลข
กรอกรหัสผ่าน
- จำนวนตัวอักษรตั้งแต่ 6-16 ตัวอักษร
- ต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก,ตัวเลข
กรอกรหัสผ่านซ้ำอีกครั้ง
อีเมล์ที่ใช้อยู่ปัจจุบันของคุณ

เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิก Register

ช่องทางการชำระเงิน

1. โอนเงิน

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางลำพู
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี : THAI WORLD MEDIA CO.,LTD

เลขที่บัญชี : 050-188943-1

ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ E-mail : mgr.manager@gmail.com
หรือ FAX เบอร์ 02-629-4470 02-629-4754

2. Paypal

https://www.paypal.com/th/home/ (อัตราค่าบริการค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ)

อัตราค่าบริการ

ราคาตามแผงหนังสือ

ระยะเวลา

ราคา (ดอลล่ารสหรัฐฯ)

ราคา (บาท)

ราคา (บาท)

ประหยัด

4 สัปดาห์ (1 เดือน)

$9.99

                350

               480

27%

12 สัปดาห์ (3 เดือน)

$28.49

                997

            1,440

30%

24 สัปดาห์ (6 เดือน)

$53.99

             1,890

            2,880

34%

52 สัปดาห์ (13 เดือน)

$104.99

             3,675

            6,240

40%